Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgeverij Koppernik op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Uitgeverij Koppernik en consument worden aangegaan tot het leveren van boeken en e-books (hierna: de overeenkomst). 

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Uitgeverij Koppernik: uitgeverij gevestigd te Amsterdam, Elandsstraat 201A, 1016 SC, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, nummer 59443642. Internetsite: de plaats op het internet waar Uitgeverij Koppernik de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die met Uitgeverij Koppernik via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW-nummer van Uitgeverij Koppernik is NL 853488873B01. 

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Uitgeverij Koppernik of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Uitgeverij Koppernik niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Uitgeverij Koppernik en consument schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. 

3.2. Alle door Uitgeverij Koppernik gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen ten hoogste EUR 9,95 bedragen (voor verzending binnen Nederland).

3.3. Uitgeverij Koppernik behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Uitgeverij Koppernik zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Uitgeverij Koppernik binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van consument worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van consument via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Uitgeverij Koppernik.

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Uitgeverij Koppernik geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door consument.

4.4 Consument kan binnen 7 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Uitgeverij Koppernik. Het volledige bedrag zal door Koppernik worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de consument. Uitgeverij Koppernik zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan consument terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van consument bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.

4.5 Indien de in opdracht van consument door Uitgeverij Koppernik te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is consument gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan consument geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door consument opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van consument vanaf het moment van aflevering.

5.2. Uitgeverij Koppernik is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens consument op te schorten zolang consument niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Uitgeverij Koppernik, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Uitgeverij Koppernik in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

6.2. Betaling door consument dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Uitgeverij Koppernik aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Koppernik is het consument niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Uitgeverij Koppernik te verrekenen met een vordering van consument op Uitgeverij Koppernik, uit welke hoofde dan ook.

6.4. Uitgeverij Koppernik heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van consument te verlangen.

6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is consument in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Uitgeverij Koppernik gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan consument in rekening te brengen. In dat geval is Uitgeverij Koppernik tevens gerechtigd van consument vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is consument gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Uitgeverij Koppernik retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Uitgeverij Koppernik, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door consument bestelde product leveren dan wel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft consument nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

8.2. De totale aansprakelijkheid van Uitgeverij Koppernik wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3. Aansprakelijkheid van Uitgeverij Koppernik voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Uitgeverij Koppernik heeft het recht de overeenkomst met consument met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

• Consument ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

• Aan consument (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of consument in staat van faillissement wordt verklaard;

• Consument zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Koppernik ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Uitgeverij Koppernik behoudt zich de eigendom van alle door haar aan consument geleverde (roerende) zaken voor totdat consument volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Uitgeverij Koppernik uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is consument niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Uitgeverij Koppernik) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Koppernik enig door Uitgeverij Koppernik aan consument geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Uitgeverij Koppernik wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Uitgeverij Koppernik noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door consument besteld product tijdelijk bij Uitgeverij Koppernik of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Uitgeverij Koppernik met consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Uitgeverij Koppernik met de consument gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Uitgeverij Koppernik

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang bericht bij nieuwe boeken.

Dank voor uw aanmelding.